ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Kingsville Resort

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍1,850₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍2,350₹

1 ഹാള്‍ 500 പിപിഎൽ

1 പുൽത്തകിടി 500 പിപിഎൽ

+91 98141 2 5786

Bhanour, Ferozepur Road, Ludhiana, Punjab 141001, India
+91 98141 25786
+91 98140 96619
https://www.facebook.com/kingsvilleresort/
http://www.kingsvilleresorts.com/
info@kingsvilleresorts.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Hotel Snehmohan Regency

1,000₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

3 ഹാളുകള്‍ 100, 300, 1000 വ്യക്തിക്ക്

1 ലോണുകള്‍ 1000 വ്യക്തിക്ക്

Hotel Onn

1,000₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

6 ഹാളുകള്‍ 25, 120, 150, 250, 250, 400 വ്യക്തിക്ക്

1 ലോണുകള്‍ 100 വ്യക്തിക്ക്